AJUT PER AL PAGAMENT DE LLOGUER DE PERSONES GRANS

AJUT PER AL PAGAMENT DE LLOGUER DE PERSONES GRANS

Persones destinatàries

Persones de 65 anys o majors d’aquesta edat.

Terminis

Del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022

Documentació necessària

 • Document d’identificació vigent:
  • DNI *
  • En el cas de ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea *
  • En el cas d’estrangers no comunitaris, el NIE i la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) *
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de presentació (exercici 2020; caselles 435 i 460 menys la casella 420), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d’una ordre d’allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l’habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se’ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l’arrendatari, el de l’arrendador, el concepte i l’import.
 • Imprès normalitzat  o document  equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
 • Certificat acreditatiu de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d’acord amb l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

On ens podem adreçar?

https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran.pdf https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf

Drets de la persona

Prestació econòmica.

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l’IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 400 euros
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca, ingrés en compte o bé BIZUM, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)