Autor: Suara

SUBVENCIÓ BO LLOGUER JOVE

Persones destinatàries

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 8 de Juny al 17 de Juny, ambdos inclosos

Accés a la presentació de sol·licitud

Podeu consultar al web habitatge.gencat.cat

Documentació 

 • Sol·licitud de subvenció
 • Contracte de lloguer
 • Acreditació de transferències bancaries en concepte de lloguer
 • Mandat SEPA i/o titularitat del compte corrent
 • I si s’escau, Declaració Resposable de la font d’ingressos anuals, en casos que varen començar a treballar al 2021 o al 2022

Dret de la prestació 

Prestació econòmica

Import màxim: 250€

Terminis de la prestació

La  subvenció s’atorga per un termini màxim de 2 anys.

Requisits

 1. Major de 18 anys i tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, inclosa l’edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022:
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció
  En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 650€, ni  superior per habitació no superior a : 350
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 9. No incorre en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 10. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Persones destinatàries

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de
l’impost d’activitats econòmiques.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 6 d’Abril fins al 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.

Documentació 

Formulari de Sol·licitud (per internet) : http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/restauracio/formulari_previ

Dret de la prestació 

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

 • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
 • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
 • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Requisits

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol·licitant és titular d’un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el nombre de treballadors segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

 

Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu

Persones destinatàries

 
Terminis

La sol·licitud d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dia 5 d’abril i fins les 14 hores del dia 14 d’abril de 2022.

(més…)