Ajuts individuals de menjador escolar

Ajuts individuals de menjador escolar

Persones destinataries

A famílies que tenen un infant i/o adolescent escolaritzat en centres de titularitat pública –d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil.

Terminis

Termini de convocatòria d’ajuts.

Documentació necessària

Omplir sol·licitud d’ajut

Altra documentació

Cal que el pare, la mare o el tutor de l’alumne presenti la sol·licitud corresponent a la direcció del centre docent on està matriculat dins del termini de la convocatòria dels ajuts.

On ens podem adreçar?

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Drets de la persona

Prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius

Ajudes de la prestació i/o servei

Per als alumnes que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent, el servei de menjador és obligatori i gratuït.

Quantitat de : 6,33 € per alumne/a i dia, IVA inclòs.

Aquest ajut es paga directament al centre escolar i pel nombre de dies lectius amb servei de menjador corresponent al període pel qual es fa l’abonament.

Recursos

Cost total o parcial del servei de menjador escolar

Requisits

Tenen en compte: renda familiar disponible, el nombre de membres de la unitat familiar, la qualificació de família nombrosa, la situació d’infant en acolliment, l’existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques o físiques i la condició de família monoparental.

Serveis de la Zona

Tecleja Serveis de la Zona