Renda garantida

Renda garantida

Persones destinatàries

Persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa.

Terminis

En qualsevol moment.

Documentació necessària

 • DNI, de tots els membres unitat familiar.
 • Extractes bancaris dels últims 2 mesos de l’ unitat familiar.
 • Documentació del número de compte del beneficiari.
 • Acreditar residència a Catalunya de manera continuada en els darrers dos anys

Altra documentació

 • Nòmines dels últims 2 mesos de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar si han treballat.
 • Declaració trimestral d’ingressos i de les propietats i béns.
 • En cas de rebre ajuts de familiars, cal acreditar extractes, rebuts, import, regularitat i declaració responsable del familiar.

 

On ens podem adreçar?

Consulta l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 900 400 012. T’informaran dels requisits per accedir a la prestació i et donaran cita prèvia.

Drets de la persona

Prestació social de caràcter econòmica (autonòmica).

Recursos

Recurs econòmic.

Requisits

 

 • Major de 23 anys.
 • Estar empadronar i residir legalment a Catalunya.
 • Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima.
 • No ser beneficiari d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, ni estar ingressat en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.
 • No disposar de patrimoni més enllà de l’habitatge habitual i dels béns que facilitin el transport bàsic.
 • No haver renunciat a una feina els darrers 12 mesos.