Sol·licitud de reconeixement de la dependència

Sol·licitud de reconeixement de la dependència

Persones destinataries

Trobar-se en alguna situació de dependència dels graus establerts (grau I, II i III)

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació necessària

On ens podem adreçar?

Consell Comarcal de l’Alt Empordà Girona Tel. 972522000 ssocials@altemporda.org‎
Departament d’Afers Social Pl. de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
872 97 50 00
sapgirona2.bsf@gencat.cat

Servei d’orientació i valoració

TSEVAD (Servei de valoració de la dependència)


Drets de la persona: Prestacions socials.


Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Centres i/o serveis de caràcter públic i/o concertat.

Tràmits de les prestacions

Serveis Socials Bàsics de primària atenció a la dependència.

Recursos

 • Teleassistència
 • Servei d’ajuda a domicili (SAD)
 • Centre de dia (CD)
 • Servei de prevenció de les situacions de Dependència (sociosanitari)
 • Servei de residència de gent gran per a persones majors de 65 anys amb un grau II o III de dependència reconegut

Requisits

Tenir residència legal a l’Estat espanyol. Estar empadronada a Catalunya.

Serveis de la zona

Residència Europalau (Palau-saverdera) i Servei de Centre de dia Dia integrat a la residència.


Drets de la persona: Prestacions econòmiques.


Ajudes vinculades a serveis i/o privats

 1. Prestació econòmica vinculada al servei.
 2. Prestació econòmica per cures de l’entorn familiar i del cuidador no professional.
 3. Prestació econòmica per l’assistència professional.

Tràmits de les prestacions

Serveis Socials Bàsics de primària atenció a la dependència.

Recursos

 1. Ajuda econòmica segons servei i grau de dependència (I, II, III).
 2. Ajuda econòmica per al cuidador principal.

Requisits

 1. Ajudes vinculades segons la capacitat econòmica (renda).
 2. El domicili ha de reunir les condicions d’habitabilitat adequades i la persona cuidadora ha de tenir una relació de parentiu amb la persona dependent, conviure-hi i estar empadronada al mateix domicili.

Serveis de la zona

Residència Europalau (Palau-saverdera) i Servei de Centre de dia Dia integrat a la residència.