Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Persones destinataries

Les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que viuen soles, en parella o bé amb altres.

Drets de la persona

Prestació de servei especialitzat.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Persona que té reconegut igual o superior 33% de discapacitat tens dret a :

Prestació que s’ofereix en forma: domicili de l’usuari/ària

Tràmits de les prestacions

Targeta acreditativa de la discapacitat: mitjançant formulari

Recursos

Programa d’autonomia a la llar Drisa Gironès Girona.

Requisits

Major de 18 anys fins als 65 anys, diagnòstic de malaltia mental.