Sol·licitud de Servei autonomia a la pròpia llar

Sol·licitud de Servei autonomia a la pròpia llar

Persones destinataries

Persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física, persones sordcegues i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones, sempre que compleixin els criteris de convivència.

Terminis

En qualsevol moment.

Documentació necessària

  • Còpia simple, si escau, del NIE de la persona amb discapacitat sol·licitant.
  • Sol·licitud de Servei a través del formulari.

Servei d’orientació i valoració

CAD (Servei d’Orientació i valoració per a persones amb discapacitat).

Drets de la persona

Prestació social de servei de suport.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Servei d’una entitat col·laboradora del Programa (serveis territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre)

Recursos

Pla d’atenció personal: (es valora en quines àrees es necessita suport: comunicació, autocura, gestió de la llar, habilitats socials, ús de la comunitat, autodirecció, salut, competències acadèmiques, oci o treball).

Requisits

  • Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys en el moment de presentar el formulari de sol·licitud.
  • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Tenir un grau I o sense grau de dependència.
  • Estar empadronat i residir legalment a Catalunya, almenys durant 5 anys, dos dels quals prèviament a la sol·licitud.