Renda Activa d’inserció (RAI)

Renda Activa d’inserció (RAI)

Persones destinataries

Si segueix en paro i no té dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació, pot sol·licitar la renda activa d’inserció (RAI).

Terminis

Sol·licitar prestació quan s’han extingit o finalitzat altres prestacions i ja no tens dret a cap més, complir requisits.

Documentació necessària

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sou TITULAR i on vulgueu percebre la prestació.
  • Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers/res, legalitzat i traduït.

On ens podem adreçar?

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Drets de la persona

Prestació econòmica.

Recursos

Es percebrà per un màxim d’11 mesos. El pagament de la RAI es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat.

Requisits

  • Ser menor de 65 anys.
  • No tenir ingressos mensuals propis superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI).
  • No haver estat beneficiari o beneficiària de la RAI en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d’admissió al programa.
  • Esgotament d’una prestació contributiva.