Sol·licitud: Moratòria de desnonaments (suspensió de desnonaments)

Sol·licitud: Moratòria de desnonaments (suspensió de desnonaments)

Persones destinatàries

Famílies vulnerables.

Terminis

 Termini obert fins al 30 de setembre de 2022.

Documentació necessària

El propi llogater qui ha de presentar la sol·licitud. El propietari podrà acreditar davant del jutge que ell també està en situació de vulnerabilitat o en risc. Després de rebre l’informe dels serveis socials sobre les mesures a prendre, el jutge decidirà paralitzar el desnonament sempre que es compleixin les condicions de vulnerabilitat.

On ens podem adreçar?

Als Ajuntaments (serveis socials i oficines locals d’habitatge) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Drets de la persona

Les persones llogateres en situació de vulnerabilitat, sense alternativa d’un altre habitatge, que tinguin una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, amb o sense una data de desnonament. El lletrat de l’Administració de Justícia ho ha de comunicar-ho als serveis socials competents i, a partir d’aquest moment, s’iniciarà la suspensió extraordinària del llançament

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

La persona llogatera ha d’acreditar al jutjat la seva situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència de l’expansió del COVID-19.

Requisits

 

  • Que el responsable de pagar el lloguer es quedi a l’atur, li hagin aplicat un ERTO, hagi reduït la seva jornada per motiu de cures (en cas de ser empresari) o hagi patit altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.
  • Que el pagament del lloguer i els subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, telecomunicacions i pagament de la comunitat) suposin el 35% o més dels ingressos nets de la unitat familiar