Subsidi d’atur

Subsidi d’atur

Persones destinataries

Situació legal de desocupació, quan la persona se li ha finalitzat una prestació d’atur.

Terminis

Heu de sol·licitar en els QUINZE DIES HÀBILS posteriors a la data en què es produeixi el cessament involuntari en l’ocupació o al dia que finalitzi el període de vacances pendent de gaudir o a l’acabament del mes d’inscripció com a demandant d’ocupació.

Documentació necessària

  • Document identificació.
  • Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sou TITULAR i on vulgueu percebre la prestació.
  • Omplir sol·licitud

On ens podem adreçar?

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Drets de la persona

Prestació econòmica.

Recursos

El 80 % de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Si l’origen del subsidi es troba en la pèrdua d’una ocupació a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades a l’últim contracte.

Requisits

Haver esgotat una prestació d’atur i no haver percebut el subsidi corresponent o haver-lo deixat de percebre, ja sigui inicialment o al cap d’un temps, a causa de l’incompliment del requisit de rendes o de responsabilitats familiars.