Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial

Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial

Persones destinatàries

Per a persones o unitats de convivència que compleixin els requisits per optar a un habitatge oficial de protecció. 

Terminis

Obert

Documentació

Formulari sol·licitud Sol·licitud Registre Habitatges Protecció Oficial signada i emplenada per tots els membres de la unitat de convivència, : https://ssl.altemporda.cat/owncloud/s/I9eHsJnlDDWIUNM i adjuntar-ho a : https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp

Altra documentació

  • Fotocòpia DNI
  • Llibre de família
  • Certificat d’empadronament
  • Vida laboral

Recursos

  • Prestació econòmica
  • Dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Requisits

Ser major d’edat o estar emancipat, tenir necessitat d’habitatge, residir a un municipi de catalunya, Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.