Projectes d’experimentació amb animals

Projectes d’experimentació amb animals

Persones destinaries

Al personal que treballa en centres on s’experimenta amb animals.

Terminis

Les autoritzacions dels projectes tenen una durada màxima de cinc anys. Qualsevol modificació de la memòria descriptiva d’un procediment d’un projecte prèviament autoritzat s’haurà de comunicar.

Documentació

Sol·licitud – Formulari de sol·licitud del ‘Pas 1 Sol·licitar’. Memòria del projecte. Memòries dels procediments (segons el model Memòria descriptiva d’un procediment d’experimentació amb animals). Informe del Comitè Ètic d’Experimentació Animal del centre. Còpia de l’informe d’avaluació de l’òrgan habilitat diferent de la Comissió d’Experimentació Animal o en cas que no es disposi, còpia de la sol·licitud de l’informe. Resum No Tècnic, obligatori en Tipus II i III. El document ha de ser en versió castellana obligatòriament

On ens podem adreçar (procediment)

Tràmit en linea. gencat.cat Un cop enviat el formulari, rebreu una comunicació amb una marca verda, un número de cas i un arxiu d’acusament de rebuda.

Recursos

Subvenció per a projecte d’experimentació amb animals.

Requisits

entén per projecte un programa de treball amb un objectiu científic definit i en el qual es fan un o diversos procediments. : són els projectes en què es donen simultàniament les tres circumstàncies següents: Impliquen exclusivament procediments classificats com a “sense recuperació”, “lleus” o “moderats”. No utilitzen primats. Es realitzen per complir requisits legals o reglamentaris, o amb fins de producció o diagnòstic per mètodes establerts.