Ajut individual de menjador escolar

Ajut individual de menjador escolar

PERSONES DESTINATÀRIES

A famílies que tenen un infant i/o adolescent escolaritzat en centres de titularitat pública –d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil

TERMINIS

Durant el període de curs escolar

DOCUMENTACIÓ

Omplir sol·licitud d’ajut : http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ajuts-subvencions/per-destinataris/families-alumnes/individuals-menjador/

Cal que el pare, la mare o el tutor de l’alumne presenti la sol·licitud corresponent a la direcció del centre docent on està matriculat dins del termini de la convocatòria dels ajuts.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i/o Ajuntament de Palau-Savardera

DRET DE L’AJUT

Per als alumnes que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent, el servei de menjador és obligatori i gratuït.

Quantitat de : 6,33 € per alumne/a i dia, IVA inclòs.

Aquest ajut es paga directament al centre escolar i pel nombre de dies lectius amb servei de menjador corresponent al període pel qual es fa l’abonament.

REQUISITS

Es té en compte:

  • Renda familiar disponible
  • Nombre de membres de la unitat familiar
  • Qualificació de família nombrosa
  • Situació de l’infant en acolliment
  • Existència de membres de la unitat familiar afectats per discapacitat psíquica o física