Fons de Garantia de Pensions i Prestacions

Fons de Garantia de Pensions i Prestacions

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones tinguin reconegut judicialment el dret a una pensió compensatòria i/o d’aliments que ha resultat impagada per la persona obligada al pagament i, també s’hi poden acollir els seus fills i filles menors o majors d’edat amb un grau igual o superior al 65% de discapacitat.

TERMINIS

Termini màxim de la prestació: 18 mesos, de forma contínua o discontínua.

DOCUMENTACIÓ

  • Resolució de reconeixement del dret a percebre la prestació del Fons de garantia del pagament d’aliments de l’Estat, si escau.
  • Llibre de família o documentació que acrediti la filiació. 

ON ENS PODEM ADREÇAR

Es poden obtenir les sol·licituds a les oficines d’Afers Socials i Famílies. També es pot obtenir informació de la manera següent: → a través d’Internet: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html

Emplenar sol·licitud a través del formulari del portal de gencat.

DRET DE LA PRESTACIÓ

Prestació econòmica

Les prestacions econòmiques derivades del Fons de garantia de pensions i prestac ions tenen el caràcter de bestreta i han de ser retornades si la persona obligada satisfà el deute que estableix la resolució judicial corresponent. Quantia:
1. Respecte a la pensió d’aliments: l’import establert judicialment restant el fons estatal,
si escau, amb el límit màxim del 50% de l’IRSC.
2. Respecte a la pensió compensatòria: l’import establert judicialment amb el màxim del
50% de l’IRSC mensual vigent.

REQUISITS

  • Residir legalment a Catalunya i haver-ho fet durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • La persona beneficiària ha de tenir uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
  • A aquesta limitació s’ha d’aplicar un increment de 0,3 per cada càrrega familiar acreditada.