Ingrés Mínim Vital

Ingrés Mínim Vital

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i mancats de recursos econòmics

TERMINIS

El dret a la prestació de l’ingrés mínim vital naixerà a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ

  • Document identificació
  • Certificat empadronament
  • Llibre de família
  • Acreditar exercicis econòmics de l’últim any
  • Documentació identificativa de tots els membres de la unitat familiar

ON ENS PODEM ADREÇAR

Seguretat Social

Telèfon específic d’informació per l’Ingrés Mínim Vital: 900 20 22 22

DRET DE LA PERSONA

Prestació econòmica en àmbit estatal

Per a un beneficiari individual: el 100% de l’import anual de les pensions no contributives dividit entre dotze. El 2020 són 461,53 euros. Per a la unitat de convivència, la quantia anterior incrementada en un 30 % per
membre addicional a partir del segon, amb un màxim del 220 per 100.

REQUISITS

  • Tenir residència a l’Estat espanyol.
  • Estar en situació de vulnerabilitat econòmica: la capacitat econòmica de la persona sol·licitadora individual o de la unitat de convivència, computant els recursos de tots els seus membres.
  • Aquest requisit es compleix quan la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior sigui inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital.
  • Figurar inscrits com a demandants d’ocupació, quan es tracti de persones majors d’edat o menors emancipats, si no estan treballant.