Prestació econòmica: per fill o menor acollit a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb fins d’adopció

Prestació econòmica: per fill o menor acollit a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb fins d’adopció

PERSONES DESTINATÀRIES

Famílies que acullen un menor a càrrec amb règim permanent

TERMINIS

A partir del primer mes comptant de l’endemà de l’adopció de la persona.

DOCUMENTACIÓ

ON ENS PODEM ADREÇAR

Es poden obtenir les sol·licituds a les oficines de la Seguretat Social corresponent al lloc de residència de la unitat familiar.

DRETS DE LA PERSONA

Prestació econòmica en àmbit estatal:

FILLS O ACOLLITS MENORS DE 18 ANYS AMB UNA DISCAPACITAT
IGUAL O SUPERIOR AL 33%: Correspon un import de 1.000,00 euros anuals per fill.
No s’exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics al tractar-se d’una
persona amb discapacitat.

FILLS O ACOLLITS DE 18 ANYS O MÉS, AMB DISCAPACITAT IGUAL O
SUPERIOR AL 65%
Correspon un import de 4.747,20 euros anuals per fill.
No s’exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics al tractar-se d’una
persona amb discapacitat.

FILLS O ACOLLITS DE 18 ANYS O MÉS, AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 75%: Correspon un import de 7.120,80 euros anuals per fill. No s’exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics al tractar-se d’una persona amb discapacitat.

REQUISITS

S’hi poden acollir les persones, el pare o la mare que tinguin fills o filles a càrrec seu (de la persona beneficiària) o del cònjuge, o menors acollits, que resideixin legalment en territori espanyol i no tinguin dret a prestacions. A més, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els 12.424,00 €.

Si la unitat familiar té a càrrec 2 fills o més, els ingressos de la unitat familiar poden ser superiors a aquest import en un 15% per a cada fill a partir del segon, i sempre que no ultrapassin un límit màxim d’ingressos. Quan es tracti de famílies nombroses, els ingressos anuals no poden superar els 18.699,00 € en els supòsits amb 3 fills a càrrec, import que s’ha d’incrementar en 3.029,00 € per a cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.