Prestació per viudetat

Prestació per viudetat

PERSONES DESTINATÀRIES

Adreçat al cònjuge amb qui tenien una relació matrimonial i fills amb comú

TERMINIS

A l’endemà de la defunció

ON ENS PODEM ADREÇAR

Oficina de Seguretat Social

DOCUMENTACIÓ

  • Acreditació de identitat del sol·licitant
  • Certificat de defunció
  • Llibre de família
  • Acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat

Omplir formulari de sol·licitud (s’adjunta enllaç) i enviar-lo a la direcció general provincial corresponent (s’adjunta web https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/ )

DRET DE LA PERSONA

Prestació econòmica: la quantia de la pensió es calcula aplicant el % a la base reguladora que en cada cas procedeix segons la causa de la defunció i de la situació a efectes de la Seguretat Social de la persona que ha estat pèrdua.

REQUISITS

  • Acreditar que han estat legalment matrimoni
  • Existència de fills
  • Convivència al mateix habitatge