Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu

Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu

Persones destinatàries

 
Terminis

La sol·licitud d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dia 5 d’abril i fins les 14 hores del dia 14 d’abril de 2022.

Documentació necessària

Presentar la sol·licitud de registre previ de manera telemàtica.

On ens podem adreçar?

Inscripció prèvia:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/questionari-previ-OCU140

Drets de la persona

Ajut econòmic

Requisits

  • Tenir el domicili de residència a un municipi de Catalunya de l’1 al 31 de gener de 2022, període en el qual la persona sol·licitant percebia l’ERTO o l’ajuda extraordinària.
  • Trobar-se inclosa en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període inclòs entre l’1 i el 31 de gener de 2022.
  • Ser titular de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària que preveu l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, prorrogada la seva vigència fins al 28 de febrer de 2022, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO, dins del mateix període indicat.
  • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable