Mes: setembre de 2022

AJUT AL LLOGUER JOVE

Persones destinatàries

 • Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.
 • Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.
 • Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Terminis

Del 28/09 al 7/10, ambdòs inclosos. És una nova línia d’ajuts al lloguer per a les persones joves que no van poder accedir a la convocatòria estatal.

Quantia de la prestació

Fins a 250€ màxim, segons situació econòmica de la unitat de convivència o de la persona, i de l’import total del lloguer mensual.

Requisits de la subvenció

No cobrar més de 23.600€ anuals

Accés presencial (segons àrea geogràfica)

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Municipi: FIGUERES Carrer: Nou, 48 Codi Postal: 17600

Telèfon: 972503088

Accés al tràmit virtual

gen.cat/lloguerjove

Documentació 

Omplir sol·licitud de subvenció de lloguer

 1. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2021), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF. (*)
 4. Llibre de família, si s’escau.
 5. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.