Categoria:COVID-19

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Persones destinatàries

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de
l’impost d’activitats econòmiques.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 6 d’Abril fins al 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.

Documentació 

Formulari de Sol·licitud (per internet) : http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/restauracio/formulari_previ

Dret de la prestació 

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

  • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
  • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
  • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Requisits

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol·licitant és titular d’un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el nombre de treballadors segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

 

Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu

Persones destinatàries

 
Terminis

La sol·licitud d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dia 5 d’abril i fins les 14 hores del dia 14 d’abril de 2022.

(més…)