Ajuts per a despeses d’estada i manutenció a pacients i/o la persona acompanyant, per a determinats tractaments a centres de regions sanitàries de fora del seu domicili habitual

Ajuts per a despeses d’estada i manutenció a pacients i/o la persona acompanyant, per a determinats tractaments a centres de regions sanitàries de fora del seu domicili habitual

Persones destinatàries

Persones que fan un tractament ambulatori: càncer, grans cremades, trasplantaments, patologies neurodegeneratives. 

Terminis

En qualsevol moment però el formulari de sol·licitud s’ha de presentar dins del termini màxim d’un any des de la data d’alta del o de la pacient.

Documentació

Fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària individual del o de la pacient.
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de prestacions complementàries. Autorització prèvia de l’atenció sanitària per part del CatSalut. Informe d’alta o informe de seguiment del centre sanitari. Sol·licitud d’estada i manutanció (s’adjunta enllaç)

On ens podem adreçar

Regió sanitària – Àrea bàsica de referència

Drets de la persona

Ajut econòmic: compensar, totalment o parcial, els pacients i/o la persona acompanyant que, per rebre l’atenció sanitària que els han prescrit, han de dormir i/o menjar fora de la seva residència habitual.

Requisits

  • Ser major d’edat o menor emancipat
  • Tenir dret a la sanitària pública
  • Tractament ambulatori
  • Que l’atenció sanitària s’hagi fet fora de la pròpia regió sanitària de residència del o la pacient
  • Que la durada del tractament sigui igual o superior a dos dies i comporti necessàriament pernoctació en el lloc de destinació