Programa d’atenció als adolescents amb conductes de consum de substàncies

Programa d’atenció als adolescents amb conductes de consum de substàncies

PERSONES DESTINATÀRIES

Els joves menors de 18 anys amb trastorns per ús de substàncies i consum

TERMINIS

Derivació per pediatria, primària, urgències, hospitals d’aguts, escoles serveis socials o altres entitats, jurídiques

DOCUMENTACIÓ

Derivats pel CSMIJ, de la unitat funcional en que valoren que requereix estar dins del programa.

Un equip especialitzat format per professionals de les addiccions i de la salut mental valora, avalua, diagnostica i tracta els joves amb trastorns per ús de substàncies.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Centre de Salut Mental d’Infants i Joves (CSMIJ)

DRETS DE LA PERSONA

Prestació de servei especialitzat

Del programa: oferir un programa de tractament especialitzat, intensiu, immediat i eficaç per als joves amb problemes de dependència o patologia dual.

De la unitat funcional: constituir un dispositiu únic capaç d’avaluar i, valorar el problema, i donar la resposta més adequada i basada en l’evidència científica als familiars i menors que la consultin.

RECURSOS

Servei que ofereix: hospital de dia, serveis d’urgència, hospital d’aguts, hospital de subaguts.

REQUISITS

  • Menors 18 anys
  • Detecció de consum de drogues, conducta addictiva
  • Problemes familiars i socials
  • Absentisme escolar
  • Problemes de comportament i altres