Prestació per orfenesa

Prestació per orfenesa

PERSONES DESTINATÀRIES

Adreçada a fills en què s’ha mort un dels progenitors de la unitat de convivència, que tinguin fills en comú.

TERMINIS

A l’endemà de la defunció

DOCUMENTACIÓ

  • Acreditació de identitat del sol·licitant
  • Certificat de defunció
  • Llibre de família
  • Acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat

Omplir formulari de sol·licitud (s’adjunta enllaç) i enviar-lo a la direcció general provincial corresponent (s’adjunta web https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/ )

ON ENS PODEM ADREÇAR

Oficina de Seguretat Social

DRETS DE LA PERSONA

Prestació econòmica

REQUISITS

Els fills del causant, independentment de la naturalesa legal de la seua filiació, han de tenir 21 anys o de més edat si tenen reduïda la seua capacitat de treball en un percentatge valorat en grau d’incapacitat permanent absoluta o gran invalides