Prestació temporal per viudetat

Prestació temporal per viudetat

PERSONES DESTINATÀRIES

Adreçat al cònjuge amb qui tenien una relació matrimonial de menys de 1 any

TERMINIS

A l’endemà de la defunció

DOCUMENTACIÓ

  • Acreditació de identitat del sol·licitant
  • Certificat de defunció
  • Llibre de família
  • Acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat

Omplir formulari de sol·licitud (s’adjunta enllaç) i enviar-lo a la direcció general provincial corresponent (s’adjunta web https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/ )

ON ENS PODEM ADREÇAR

Oficina Seguretat Social

DRET DE LA PERSONA

Prestació econòmica

REQUISITS

Beneficiari: quan no pot accedir a la pensió de viudetat per no poder acreditar el matrimoni perquè ha tingut una duració de 1 any, o inexistència de fills comuns.